Print

Mission & vision

Med udgangspunkt i behovet for nytænkning af offentlig styring og lederskab, og ønsket om at skabe stærkere sammenhæng mellem politikerønsker, publikumsoplevelser, administratorroller, producentambitioner og professionskompetencer har SLIP følgende mission:
SLIP skal reformere styring og lederskab i den offentlige sektor med henblik på at sikre værdiskabelse, velstand og velfærd i en ny verdensorden Programmet vil gennem omfattende forskning og dialog opsøge, identificere og mobilisere grundlaget for det autentiske lederskab. Målet er at skabe en meningsfuld sammenhæng mellem kontrollerende styring og humanistisk dynamisk ledelse som et fremtidigt grundvilkår for offentlig styring og lederskab.

Gennem ny viden og dermed en ny fortolkning af udfordringerne for offentlig styring og lederskab bliver det muligt af indfri de fundamentale visioner, som både politikere, ledere, medarbejdere, borgere og virksomheder generelt skalkunne forholde sig til og om muligt realisere i forhold til fremtidens offentlige sektor. Programmet skal således imødekomme følgende vision om en offentlig sektor:
  • Hvor værdi- og velfærdsskabelse anskues ud fra virkelighedens sociale og politiske vilkår i et mangfoldigt, komplekst og dynamisk samfund, præget af flere værdisyn, rationaler, ressourceoptikker og sprogformer
  • Hvor måldannelsen er opsøgende og responsiv og bygger på viden, dialog og anerkendelse af forskellighed på tværs af niveauer og professionsgrænser
  • Hvor forvaltningen evner at skabe relationer, nytænkning og forandring på tværs mellem politik, publikum, produktion og profession og ikke bliver et mål i sig selv
  • Hvor velfærdsproduktion (omsorg, behandling, undervisning, sikkerhed, service, etc.) og velfærdsledelse (videndeling, værdiskabelse, sociale relationer, kreative samspil, etc.) anskues som to uadskillelige sider af samme virkelighed, praksis og indsats (ledelse bedrives af alle aktører, fordi det berører os alle som politikere, producenter, fagfolk, videnejere og beslutningstagere)
  • Hvor velfærds- og værdiskabelse anskues, italesættes og organiseres ud fra flere behovskriterier, kvalitetssyn og oplevelseseffekter (etiske, sociale, politiske, menneskelige, faglige, økonomiske)
  • Hvor hensynet til kerneopgavernes realisering og aktørernes bagvedliggende behovsopfyldelse og empati går forud for systemets politiske, administrative og teknologiske hensyn og logik
  • Hvor administration, styring og lederskab anskues og organiseres ud fra et strategisk helhedssyn, og hvor hensynet til fremtidens velfærd, værdiskabelse (”kerneopgaverne”) går forud for kortsigtede, politiske, administrative og teknokratiske hensyn
  • Hvor styrings- og kontrolformer vurderes og tilrettelægges ud fra samfundets og interessenternes behov, og balanceres ud fra flere sociale hensyn (meningsværdi, sikkerhed, fleksibilitet, tillidsrelationer, motivationseffekt, autenticitet, bæredygtighed)


Sidst opdateret af: Tine Thorup 10.01.2011