Print

Succeskriterier

SLIP indrager konsekvent både styrings- og lederskabsdimensionen som væsentlige præmisser for fremtidens offentlige lederskab. Det gøres, fordi disse to dimensioner på én gang er indbyrdes afhængige af hinanden og samtidig hinandens modsætninger. Heri ligger forskningsprogrammets helt fundamentale udfordring, idet programmet kobler dimensionerne i begrebet autentisk lederskab. Det autentiske lederskab udfolder sig som en eksistentiel praksis, der både er personbåret, socialt forankret, oprigtig og inciterende i sin dialog mellem medarbejdere og opdragsgivere, men også i sine valg og stillingtagen bedst forholder sig til de sociale rammer og resourcer, inden for hvilke lederskabet skal udfolde sig.

Forskningsmål

Denne kobling af på én gang konflikterende og samhørende dimensioner bliver i forskningsprogrammet opdelt i op til otte forskellige PhD-projekter, og dernæst konfronteret og sammenkoblet med programmets overordnede ramme i regi af den tværoffentlige styringsgruppe og SLIPs internationale forskerpanel. Man kan sige at programmet skriver sig in i den sociale virkelighed, der præger værdidebatten, kampen mellem ledelsesideologierne og udfordringerne for fremtidens velfærdssamfund og demokrati ('den danks model'). Dermed bliver programmets forskningsmæssige succes både afhængig af delprojekternes individuelle gennemførelse og evnen til at koble projekterne i programmets overordnede mission og samfundets debat.

Brugermål

I forhold til offentligt lederskab og styring skal SLIP bidrage til dynamisk nytænkning af lederskab i politiske organisationer med tunge sociale opgaver, der på én gang udføres under stor mediemæssig opmærksomhed og i et krydspres af modstridende interesser. Programmet skal tage bestik af sektorens problemverden (wicked problems), politiske dilemmaer og nulfejlskulturens løsningsoptik.

Nye veje

Denne tilgang betyder, at SLIP vil udfordre en række etablerede forskningsdogmer og paradigmer. Programmet vil realisere forskning, der involverer og engagerer praktikere i omfattende afprøvning af nytænkningen, og derigennem søge at præge lederskabet i praksis SAMTIDIG med at sikre forskningens originalitet og faglige dybde. I praksis vil SLIP søge at forkorte den cyklus, der defineres af tiden fra forskningens grundtese til praktisk brug. Dermed bliver SLIP et dynamisk innovativt forløb, hvor der konstant kommunikeres mellem forskere og praktikere, og dermed indsamles erfaringer, som i sidste ende bliver afgørende for SLIPs konkrete succesmål:
  • Succesfuld gennemførelse af op til 10 Ph.d. projekter
  • Udgivelsen af banebrydende og internationalt markante publikationer om fremtidens offentlige styring og ledelse
  • Markering af et sammenhængende, debatskabende ledelsesgrundlag for fremtidens ledelsesreformation


Sidst opdateret af: Tine Thorup 15.02.2011