Print

Videnskabsteoretisk grundlag

SLIP er funderet i samfundsvidenskabernes grundlæggende paradigmer og metateorier, som altid er under udvikling. SLIP anlægger 1. et kritisk forståelsesorienteret socialkonstruktivistisk syn på de sociale praksisser, det tager afsæt i menneskers oplevede virkelighed skabt gennem deres sociale interaktion 2.et realistisk, pragmatisk og konstruktivt perspektiv på lederskabets vilkår, mulighedsrum og handlemuligheder, som sætter sig spor i virkelighedens sociale praksis. Dermed bliver SLIPs forskning funderet i forskellige virkelighedssyn, som undertiden vil være indbyrdes modstridende. Det afføder en dynamik i forskningen, hvor tilsyneladende uforenelige paradokser opstår og løbende skal udfordres, debatteres og afklares. Teoretisk viden, erfaringsviden og kommunikationsmetodikker er forskellige domæner og kompetencer, som mødes i en løbende konfrontation med virkeligheden, jf. figur 1. Denne forskningsstrategi skal indfri programmets ambition om, at udvikle ledelsesmæssige anbefalinger og viden, som forholder sig til ledernes hverdag og den organisatoriske og politiske virkelighed. Eksempelvis følger programmet innovationsprocesser, strategiforankring og lederudviklingsforløb med forskellige metoder, herunder brug af laboratorier, reflektorier og eksperimentarier. Det er intentionen, at der herved på baggrund af forskningen kan ske en ny virkelighedsnær og videnbaseret tilgang til fremtiden ledelsespraksisser. Denne tilgang vil ikke bygge på simple løsninger, universelle anbefalinger og evidensbaserede koncepter, idet lederskabet altid må skabes i det sociale mulighedsrum, hvori mennesker tænker, føler, taler, handler og lærer. Dette rum kan ikke manipuleres eller programmeres på distancen, men kan gennem lederskab mobiliseres, medieres og manifesteres gennem samtale, samvær og samspil ("det intense, intime, inciterende udviklingsgrum")
Vidteori2


Sidst opdateret af: Tine Thorup 03.02.2011